18/10/16

Το παιδί και ο φιλόσοφοςΤο παιδί ζει στην εποχή που υφίσταται, ο φιλόσοφος ζει στην εποχή πού θα έρθει.
Κοκκίνισε το άνθος του λουλουδιού και με την ομορφιά του τράβηξε το βλέμμα και του παιδιού και του φιλοσόφου. Το παιδί κοιτά και χαίρεται για εκείνο πού βλέπει το μάτι του. Ο φιλόσοφος κοιτά με τις σκέψεις στην άλλη επο­χή και στη θέση του ανθισμένου λουλουδιού με θλίψη παρατηρεί τον στεγνό σκελετό της, στον οποίο δεν βουίζουν μέλισσες, αλλά φθινοπωρι­νός θρήνος του άνεμου.
 Τι μπορεί να διώξει το σύννεφο από το μέτω­πο του φιλοσόφου; Τί άλλο εάν όχι η παράταση της σκέψης μέχρι το τέλος· πίσω απ' όλες τις γνωστές μας εποχές μακριά, στην εποχή της αιώνιας άνοιξης;

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

16/10/16

Les Innocentes (2016)

14/10/16

Πρέπει να δεχόμαστε το αυτομαστίγωμα ( των Μουσουλμάνων) στον Πειραιά;

Αναδημοσιεύουμε ένα ενδιαφέρον άρθρο που θίγει ένα θέμα,
 το οποίο συνήθως οι "πολιτικώς ορθοί" συμπατριώτες μας κάνουν πως δεν βλέπουν.Χρι­στί­να Τα­χιά­ου (Protagon 13/10/16)


Ζού­με σε μια χώ­ρα στην ο­ποί­α κά­θε Δε­κα­πεν­ταύ­γου­στο δι­α­βά­ζου­με δε­κά­δες άρ­θρα που λοι­δο­ρούν «τις γρι­ές στην Τή­νο» ε­πει­δή προ­σβάλ­λουν την ό­ποι­α αι­σθη­τι­κή μας. Αλ­λά κα­νέ­να που να α­να­φέ­ρε­ται στην προ­σβο­λή της δη­μό­σιας τά­ξης και των χρη­στών η­θών α­πό ε­κεί­νους που αυ­το­μα­στι­γώ­νον­ται στον Πει­ραι­ά. Αν πεις κά­τι κιν­δυ­νεύ­εις να κα­τη­γο­ρη­θείς για «ισ­λα­μο­φο­βί­α» και «ρα­τσι­σμό».
 Ο­μο­λο­γώ ό­τι α­γνο­ού­σα πως α­πό το 1978 Σι­ί­τες Μου­σουλ­μά­νοι αυ­το­μα­στι­γώ­νον­ται στον Πει­ραι­ά προ­κει­μέ­νου να γι­ορ­τά­σουν την Α­σού­ρα, να τι­μή­σουν τη μνή­μη του μάρ­τυ­ρά τους. Προ­φα­νώς ό­σες φο­ρές εί­χε τύ­χει στο πα­ρελ­θόν να δω κά­ποι­α σχε­τι­κή εί­δη­ση, θε­ώ­ρη­σα ό­τι α­φο­ρού­σε το Ι­ράν ή κά­ποι­α άλ­λη μου­σουλ­μα­νι­κή χώ­ρα και το προ­σπέ­ρα­σα, ό­πως κά­νω κι ό­ταν α­κού­ω για σταύ­ρω­ση με α­λη­θι­νά καρ­φιά Χρι­στια­νών στις Φι­λιπ­πί­νες. Φέ­τος, ό­μως, ή­ταν τέ­τοι­ος ο βομ­βαρ­δι­σμός με ει­κό­νες στην τη­λε­ό­ρα­ση και τα site, που θέ­λον­τας και μη έ­μα­θα ό­τι τό­σο στον Πει­ραι­ά ό­σο και σε άλ­λες ελ­λη­νι­κές πό­λεις τη­ρεί­ται το «έ­θι­μο» αυ­τό...


12/10/16

Ορθοδοξία, η θρησκεία της χαράς!


Ομιλία που πραγματοποίησε ο π. Χριστόδουλος Μπίθας κατά τη διάρκεια αγρυπνίας την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...» του Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Πειραιώς.

11/10/16

Αν­τι­κλη­ρι­κα­λι­στές, οι κα­λύ­τε­ροι φί­λοι της Εκ­κλη­σί­ας!


 Σω­τή­ρης Μη­τρα­λέ­ξης
 
Επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Πόλεως, Κωνσταντινούπολη
 Ερευνητικός Εταίρος στο Πανεπιστήμιο του Winchester
 από την Huffington Post


Δεν υ­πάρ­χει με­γα­λύ­τε­ρος σύμ­μα­χος της Εκ­κλη­σί­ας ό­σον α­φο­ρά στα θε­σμι­κά κε­κτη­μέ­να της α­πό τους σκλη­ρούς αν­τι­κλη­ρι­κα­λι­στές. Αυ­τό δεν εί­ναι τρό­πος του λέ­γειν ή ρη­το­ρι­κό πυ­ρο­τέ­χνη­μα: για τους λό­γους που θα ε­ξη­γή­σω ε­δώ, στην πρά­ξη η α­πο­κλει­στι­κή και μό­νη δύ­να­μη πλή­ρους υ­πο­στή­ρι­ξης του status quo δεν προ­έρ­χε­ται α­πό την δι­οι­κού­σα εκ­κλη­σί­α, τους πι­στούς, τους θε­ο­λό­γους ή τους ει­δι­κούς, αλ­λά α­πό τους μα­χη­τι­κούς αν­τι­κλη­ρι­κα­λι­στές, α­κρι­βώς λό­γω του μα­ξι­μα­λι­σμού τους.

Ο λό­γος που συμ­βαί­νει αυ­τό εί­ναι η έλ­λει­ψη ε­πα­φής του ελ­λα­δι­κού αν­τι­κλη­ρι­κα­λι­στι­κού λό­γου με τα πραγ­μα­το­λο­γι­κά δε­δο­μέ­να--νο­μι­κά, οι­κο­νο­μι­κά, πε­ρι­ου­σια­κά, ο­τι­δή­πο­τε. 
Ο­πό­τε, ό­ταν έρ­θει η ώ­ρα να «με­τρη­θεί» η αν­τι­κλη­ρι­κα­λι­στι­κή πο­λι­τι­κή θέ­ση ως προς την ε­φαρ­μο­σι­μό­τη­τά της και την ε­πα­φή της με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, αυ­τή κα­ταρ­ρέ­ει στις αν­τι­φά­σεις της--και, ελ­λεί­ψει κά­ποι­ου με­τρι­ο­πα­θέ­στε­ρου Plan B, έ­χον­τας α­δειά­σει α­φή­νει την α­πο­κλει­στι­κό­τη­τα του πε­δί­ου συ­ζή­τη­σης και του δη­μό­σιου λό­γου στην υ­πο­στή­ρι­ξη του status quo α­πό τους αν­θι­στά­με­νους στους αν­τι­κλη­ρι­κα­λι­στές. Ό­ταν η «αν­τί­θε­ση» α­πο­δει­κνύ­ε­ται προ­βλη­μα­τι­κή, αυ­τό που τε­λι­κά δι­και­ώ­νε­ται εί­ναι η «θέ­ση»...Όλο το κείμενο εδώ στο ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΚΕΙΜΕΝΑ

10/10/16

Μιλώντας στους άλλους για τα σπουδαία και σημαντικά

Ο Μητροπολίτης Αντώνιος του Σουρόζ (Ορθόδοξος Ρώσος, επίσκοπος στην Αγγλία μέχρι το θάνατο του το 2003), εκείνη την εποχή ήταν λαϊκός και σπούδαζε ιατρική στο Παρίσι. Εκεί ένας φίλος του διηγήθηκε την εξής ιστορία για την αγία Μα­ρία Σκομπτσόβα, την οποία μετά διηγόταν στο ποίμνιο του: «Η Λίζα πήγε στο εργοστάσιο χαλυβουργικής στο Κρεσώ, όπου εργάζονταν Ρώσοι εμιγκρέδες. Εκεί, τους ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να κάνει μια σειρά ομιλιών για τον Ντοστογιέφσκυ. "Δεν έχουμε ανάγκη τον Ντοστογιέφσκυ, της είπαν, αλλά τα σεντόνια μας χρειάζονται σιδέρωμα, τα σπίτια μας θέλουν καθάρισμα, τα ρούχα μας είναι σε άθλια κατάσταση και πρέπει να μανταριστούν - κι εσύ μας φέρνεις τον Ντοστογιέφσκυ!" Τότε εκείνη απάντησε: "Εντάξει. Αν αυτά είναι που έχετε ανάγκη, ας αφήσουμε τον Ντοστογιέφσκυ στην ησυχία του." Και για επτά μέρες καθάριζε δωμάτια, έραβε, μπάλωνε, σιδέρωνε, έπλενε. Όταν τέλειωσε όλες αυτές τις δουλειές, της ζήτησαν να τους μιλήσει για τον Ντοστογιέφσκυ.
»Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, είπε ο φίλος στον Αντώνιο, γιατί δεν είπε: "Δεν ήρθα εδώ για να σας σιδερώσω ή να καθαρίσω τα δωμάτια σας. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό μόνοι σας;" Αλλά ανταποκρίθηκε άμεσα και μ' αυτό τον τρόπο κέρδισε τις καρδιές και το πνεύμα αυτών των ανθρώπων».

Jim Forest
(από τον βίο της Αγίας Μαρίας Σκομπτσόβα [1891-1945])

7/10/16

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
«Τα Θρησκευτικά είναι η ώρα του παιδιού», λένε ειρωνικά κάποιοι. Υπονοούν ότι οι μαθητές δεν ενδιαφέρονται, κάνουν φασαρία, διαλύουν τη διδακτική ώρα. Μπορεί να υπονοούν ότι και οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στον κόσμο τους. Μιλούνε με γλώσσα ξύλινη, παρωχημένη, διδάσκουν το παρελθόν το οποίο η επιστήμη δήθεν έχει απορρίψει, ιδίως αναφορικά με τη δημιουργία του κόσμου και την ύπαρξη του Θεού. Και γι’  αυτό προτείνουν και θέλουν να επιβάλουν την αναδιάρθρωση του μαθήματος. Να είναι ανοιχτό στη σύγχρονη πραγματικότητα και στις άλλες θρησκείες. Να χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι διδάσκοντες, οι οποίοι κατά τα άλλα είναι στον κόσμο τους, νέες παιδαγωγικές τεχνικές, ώστε τα παιδιά και να ενδιαφέρονται και να συμμετέχουν. Να γίνουν τα Θρησκευτικά από ένα μάθημα που δεν ενδιαφέρει, ένα μάθημα πολιτισμού. Πώς αυτό θα ενδιαφέρει βέβαια παιδιά που συχνά δεν έχουν καθόλου διάθεση να μάθουν, είναι ένα ερώτημα στο οποίο το ευχολόγιο του νεωτερισμού δεν μπορεί να απαντήσει.
           Όχι, δεν είναι τα Θρησκευτικά «η ώρα του παιδιού»! Είναι μία συνάντηση νέων ανθρώπων με έναν θεολόγο που όταν έχει επίγνωση του ότι είναι δάσκαλος, μπορεί να τους βοηθήσει να συναντήσουν στοιχεία ζωής που δεν τα βρίσκουν πλέον σε άλλα μαθήματα. Η αφήγηση, για παράδειγμα, σήμερα έχει περιοριστεί στο ελάχιστο. Στην Ιστορία, στη Λογοτεχνία, στα Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση ο δάσκαλος δεν αφηγείται, δεν παρουσιάζει στους μαθητές ιστορίες με τρόπο που να τους προσελκύει το ενδιαφέρον. Εικόνες, τεχνικά στοιχεία, καμία επαφή με την πραγματική ζωή, καμία μεταφορά στις βαθύτερες υπαρξιακές ανάγκες του ανθρώπου. Κανένα περιθώριο για διαφωνία, κάτι που το μάθημα των θρησκευτικών προσφέρει ως την μέγιστη ευκαιρία, ο μαθητής να αισθάνεται την ελευθερία να ρωτήσει, να αμφισβητήσει, να παραπονεθεί, να μοιραστεί, να ακούσει.
            Και ο δογματισμός; Έχουν την εντύπωση οι αρνητές του μαθήματος ότι η σημερινή νεολαία, αν ακούσει για τον Χριστό και την Ορθοδοξία, θα τρέξει κατ’  ευθείαν στην Εκκλησία. θα χάσει τη δυνατότητα να σκέφτεται ελεύθερα. Από την αντίθετη πλευρά, την ίδια αντίληψη έχουν και όσοι θεωρούν πως αν η Ορθοδοξία συζητήσει για τις άλλες θρησκείες, οι μαθητές θα γίνουν μουσουλμάνοι και βουδιστές. Το πρόβλημα δεν είναι ο διάλογος. Είναι αν γνωρίζουμε σε ποια βάση θα τον θέσουμε. Θέλει η πολιτεία να είμαστε Έλληνες;  Θέλει τα συστατικά στοιχεία της ταυτότητάς μας, γλώσσα, θρησκεία, ιστορία, πολιτισμό; Ή θέλει να είμαστε ακόλουθοι του παγκοσμιοποιημένου πολιτισμού, αυτού που θεοποιεί το εγώ και μας κάνει να λειτουργούμε με γνώμονα όχι την αγάπη, αλλά τον φόβο και την ηδονή;
            Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι το τελευταίο ανάχωμα στην ισοπέδωση του ανθρωπίνου προσώπου. Στη σύγχυση που μας καθιστά άτομα χωρίς ταυτότητα και χωρίς κριτική σκέψη. Ακόμη κι αν κάποιοι θεολόγοι νομίζουν ότι πρέπει να κάνουν προπαγάνδα (αν και πολλοί διορίστηκαν χωρίς να έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία), η αμφισβήτηση των μαθητών τους είναι αρκετή για  να τους συνεφέρει. Τις ιδεοληψίες όμως όλων εκείνων που φαντασιώνονται ότι δημιουργώντας χάος, θα καταστήσουν ελκυστικότερο το μάθημα και που δεν ακούνε καμία κριτική, ποιος αλήθεια θα αντιμετωπίσει; Η απάντηση θα δοθεί από τους θεολόγους που θα επιμείνουν στο χτίσιμο σχέσης αγάπης, κριτικής και αυθεντικού προβληματισμού στις ψυχές των μαθητών. 


π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός

3/10/16

Ο Θείος έρωτας


Ο θείος έρωτας είναι και εκστατικός, αφού δεν επιτρέπει στους εραστές ν’ ανήκουν στον εαυτό τους αλ­λά τους παραδίνει στους ερωμένους τους. [...]
Γι' αυτό κι ο μέγας Παύλος κυριευμένος από το θείο έρωτα και κοινωνώντας την εκ­στατική του δύναμη φωνάζει μ’ ένθεο στόμα: ΄΄Δε ζω πια εγώ· μέσα μου ζει ο Χριστός΄΄, ως αληθινός εραστής, πού είναι, όπως ο ίδιος λέει, σ’ έκσταση από τον εαυτό του μέσα στο Θεό και δε ζει τη δική του ζωή αλλά του ερωμένου, πού του είναι εξαιρετικά αγαπητή.
Πρέπει να τολμήσομε να πούμε για χάρη της αλήθειας και τούτο, ότι και ο ίδιος ο αίτιος όλων, εξαιτίας του ωραίου και αγαθού έρωτα προς όλα από υπερβολή ερωτικής αγαθότη­τας γίνεται έξω εαυτού με τις πρόνοιές Του προς όλα τα όντα και είναι σα να νιώθει ότι θέλγεται από αγαθότητα, αγάπη κι έρωτα. Και από την κατάσταση υπεροχής έναντι όλων και χωρισμού από όλα κατεβαίνει στην περιοχή όλων με μια υπερούσια δύναμη έκστασης πού δεν τον βγάζει ωστόσο από τον εαυτό του. Για το λόγο αυτό και οι δεινοί στα θεία Τον αποκαλούν ζηλότυπο, επειδή τρέφει πολύ αγαθό έρωτα προς τα όντα, έχει ζηλοτυπία, και όσα τον ποθούν ζηλεύει και για όσα Αυτός προνοεί.
Ο έρως και το εραστό ανήκουν πέρα ως πέρα στο ωραίο κι αγαθό, προϋπάρχουν στο ωραίο κι αγαθό και υπάρχουν και δη­μιουργούνται εξαιτίας του ωραίου κι αγαθού.

Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης


29/9/16

ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΑ ΣΚΟΝΙΣΜΕΝΗ                         Δε φανταζόμουν να δω
Βρεφοκρατούσα σκονισμένη.
Αντί για κάμπο χρυσό
γκρίζο σταχτί
των ερειπίων
και για φωτοστέφανο
η μπόλια
μισολυμένη.
Ο άξονας κάθετος μα…
να…
έπρεπε να τον δεις πανοραμικά,
για να μη χάσεις τις μορφές.
Οι πινελιές του κόκκινου
 μαστίγωσαν τον απρόσμενο καμβά.
Προοπτική καμιά.


Εσύ που χώρεσες τον Αχώρητο
πώς το χωράς;
Το Βρέφος στην αγκάλη
σκοτώνουμε ξανά.

Γλυκοφιλούσα,
πρέσβευε υπέρ ημών,
των άβουλων τυφλών,
των θέσει ειρηνοποιών,
των με τα λόγια αγαπώντων.

Αν Ήσουν εικόνα
θα σε ονομάζαμε Χαλεπιώτισσα
και κάποιο φιλόξενο ακρογιάλι
θα Σ’ έσωζε από τη μήνιν.


Μα η έμψυχος εικόνα
δε θά ’βρει
ψυχή ταπεινή να κατοικήσει.
Εικονοκλάστες μόνο.

                                                                                                                                         Ειρήνη Ζαμάνη
                                                                                                                                       Σεπτέμβρης 201626/9/16

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ στα παιδιά της Συρίας

                   
                                               
                                                                                          
Έμεινες, μικρέ μου, εμβρόντητος !
Κατασκονισμένος απ’ τον κουρνιαχτό
τόσων αιώνων ανθρώπινης κακουργίας.
Όχι, δεν ήσουν έτοιμος για
τον εκκωφαντικό συριγμό
κι αυτό το χτύπημα ακριβείας.
Κάθετα, απόλυτα, απάνθρωπα.
Τον ουρανό δεν τον φοβόσουν
μα ούτε και τα σιδερένια πουλιά.
Τα κοίταζες ν’ αφήνουν άσπρα σχέδια
στο γαλανό του ουρανού
και μάλλον θα γελούσες
έτσι που έτρεχαν κι έτρεχαν.
Και τώρα ο ουρανός σ’ άφησε εμβρόντητο!
Ξέρασε φωτιά…
Κι όλη
καταπάνω σου!
Σ’ έβαλε σημάδι
και πώς να φανταστείς
ότι το τρομερό τέρας
δεν ήταν άλλο
παρά άνθρωπος!
Έμεινες, μικρέ μου, μπερδεμένος,
 γιατί ένας άλλος άνθρωπος
σου έπλυνε τις πληγές και τύλιξε
                     τη γάζα.                         


                                                                                   Ειρήνη Ζαμάνη, 2016

24/9/16

Φθινοπωρινή ποίηση


Δεν έγραψα ποτέ ποιήματα το καλοκαίρι. Τ’ ανθοβόλημα κι η λάμψη του παραήταν αισθησιακά για μένα. Το καλοκαίρι ενσάρκωνα τη μελαγχολία. Κατά το φθινόπωρο, μια μελωδία κατέκλυε τον κόσμο. Ερωτευόμουν την ομίχλη, τις απαρχές του σκοταδιού, το κρύο. Έβρισκα το χιόνι θαυμάσιο, μα ίσως ακόμα πιο όμορφες, πιο θαυμάσιες, φάνταζαν οι σκοτεινές, άγριες, θερμές καταιγίδες νωρίς την άνοιξη. Μες στο κρύο του χειμώνα, τα βράδια έλαμπαν και τρεμόπαιζαν μαγευτικά. Οι ήχοι με συνέπαιρναν, τα χρώματα μιλούσαν. Είναι ολοφάνερο, ζούσα αιώνια μόνος. Η μοναξιά ήταν η γυναίκα που επιθυμούσα, ο φίλος που προτιμούσα, η συζήτηση που λάτρευα, η ομορφιά που απολάμβανα, η κοινωνία μέσα στην οποία ζούσα. Τίποτα δεν ήταν πιο φυσικό και τίποτα πιο οικείο σ’ εμένα. Ήμουν ένας υπάλληλος και τις περισσότερες φορές δίχως μια θέση ταιριαστή, μα αυτό μου ταίριαζε μια χαρά. Ω, η ευχάριστη ονειρική μελαγχολία, η μαγευτική απελπισία, η παραδεισένια όμορφη σκοτεινιά, η εγκάρδια θλίψη, η γλυκιά αναλγησία. Λάτρευα τα περίχωρα με τη μορφή του μοναχικού εργάτη. Οι χιονοσκέπαστοι αγροί μιλούσαν προσωπικά σ’ εμένα, το φεγγάρι έμοιαζε να θρηνεί σιγανά πάνω στο αιθέριο άσπρο χιόνι. Τ’ άστρα! Ήταν υπέροχα. Ήμουν τόσο πριγκηπικά φτωχός και τόσο βασιλικά ελεύθερος. Στην παγερή νύχτα, προς το ξημέρωμα, στεκόμουν μπρος στ’ ανοιχτό παράθυρο φορώντας μονάχα το νυχτικό μου, με τον παγωμένο αέρα να φυσάει στο πρόσωπό μου και το στήθος.
Και την ίδια στιγμή είχα την παράξενη εντύπωση ότι ο αέρας έλαμπε παντού γύρω μου. Συχνά, στ’ απόμερο δωμάτιο όπου κατοικούσα, έριχνα τον εαυτό μου στα γόνατα και παρακαλούσα το Θεό να μου δώσει μια όμορφη στιχογραμμή. Έπειτα, έβγαινα έξω και χανόμουν στη φύση.

Ρόμπερτ Βάλζερ


20/9/16

Η χριστοειδής ζωήΠολύ συχνά στο εξομολογητήριο συναντώ ευλαβείς ανθρώπους που με απλότητα δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται «για τη σωτηρία τους».
Καθώς αναγκάζομαι να τους «πληροφορήσω» ότι είναι λάθος ο στόχος τους, παραξενεύονται και καμιά φορά δυσανασχετούν. Για να κατανοηθούν και οι δύο πλευρές σκέφθηκα να χρησιμοποιήσω λόγο αλληγορικό. Παρακαλώ να έχετε λίγη υπομονή:

Ένας νεαρός πρίγκιπας, βγαίνοντας για κυνήγι μια μέρα, πέρασε από μια φτωχογειτονιά και, καθώς τα φτωχαδάκια παίζανε ανέμελα, πρόσεξε μια έφηβη ιδιαίτερα και, κάτω από τα κουρελιασμένα ρούχα της, κάτω από το βρώμικο κορμί της και τα αχτένιστα και άπλυτα μαλλιά της και τα τσιμπλιασμένα μάτια της, διέκρινε ότι το κορίτσι εκείνο είχε όλα τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχει και η γυναίκα που ζητούσε για πριγκίπισσα. Αθέτησε κάθε «πρωτόκολλο της Αυλής», τη ζήτησε από τους γονείς της και την έκανε «πριγκίπισσα». Είναι αυτονόητο ότι από ’κει και πέρα ό,τι κάνει αυτή η κοπέλα για τον καθαρισμό της και την εν γένει βελτίωση της δεν το κάνει «για να γίνει πριγκίπισσα», αλλά γιατί έχει ήδη γίνει πριγκίπισσα. Το κάνει από φιλότιμο, όπως έλεγε ο μακαριστός Γέροντας Παΐσιος. Για να ζει «πριγκιπικά» θα λέγαμε.


Μετά το άγιο Βάπτισμα και το άγιο Χρίσμα, με τα οποία ενούμεθα υποστατικώς, ασυγχύτως και αδιαιρέτως μετά του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, δεν είναι σωστό να βιώνουμε ότι αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας. Παραβιάζουμε «θύρες ανοιχτές».

Το επιδιωκόμενο πλέον είναι, και πρέπει να είναι, η χριστοειδής ζωή.
Πάνω σ' αυτή τη βάση δημιουργούνται βιώματα ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης και φιλότιμου και καταλύεται ο ενοχικός εγωκεντρισμός και ο φορτισμένος αξιόμισθα ηθικισμός. Βιώνεται μια φυσιολογική χαρμολύπη στηριγμένη στην άπειρη αγάπη του εραστού μας Ιησού και στη συνειδητοποίηση της δικής μας ελλειμματικότητας σε χριστοείδεια, της οποίας τα μεγέθη δεν είναι παρά δώρα του Εραστού μας και κλιμακώνονται μέχρις ότου Εκείνος θα θελήσει να μας οδηγήσει και στους θαλάμους της αιώνιας Βασιλείας Του.

Ιερομόναχος Αντώνιος Ρωμαίος